اصول طراحی شهرک ویلایی

اصول طراحی شهرک ویلایی

در مراحل ساخت شهرک ویلایی، موارد زیر به صورت مجزا در نظر گرفته می شوند: مساحت کل زمین مساحت در نظر گرفته شده برای ویلاها تعداد ویلاهای در نظر گرفته شده عرض گذرهای اصلی و معابر عرض گذرهای فرعی تعیین حد فاصل ویلاها با یکدیگر که از آن به نام حریم ویلاها نام می بریم. […]