سیستم های آبیاری طراحی فضای سبز

نحوه آبیاری طراحی فضای سبز

زمانی که به طراحی فضای سبز می پردازیم، سیستم های آبیاری طراحی فضای سبز نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. در صورتی که سیستم های آبیاری به درستی انتخاب نشده باشند، فضای سبز ایجاد شده، به درستی یا حداقل به سهولت صورت نگرفته و در مدتی کوتاه فضای سبز دچار مشکلاتی خواهد شد. از این […]