اصول طراحی فضای سبز

اصول طراحی فضای سبز

اصول طراحی فضای سبز بسته به این که مربوط به طراحی فضای سبز شهری یا طراحی فضای سبز ویلا و مانند آن باشد، تفاوت هایی خواهد داشت. این طراحی نیازمند طی مراحلی است که با شناخت صحیح هر یک و طی کردن به نوبت آن ها، می توان در نهایت به منظره ای بدیع دست […]